beden eğitimi öğretmenliği taban puanları 2013


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün temel amacı, ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde, çağdaş ve nitelikli Beden Eğitim ve Spor Öğretmenleri yetiştirmektir.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün temel hedefi yeterli sayıda öğrenci alarak, bu öğrencilerin her yönden gelişimlerini sağlamaktır. Böylece erken yaşta ve geniş sayıda ulaştıkları çocuk ve genç nüfusa çok çeşitli alanlarda sporu sevdirerek, sporun hayatlarının bir parçası haline getirmeyi öğretmelerini sağlamaktadır.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun olan öğrencilerin devlet ve özel okullarda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, uzmanlık alanlarında antrenörlük, çeşitli alanlarda (turizm, belediyeler vb.) liderlik yapma, devlet ve özel spor örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda görev yapma imkanları vardır.
REKREASYON BÖLÜMÜ
Rekreasyon, bireylerin psikolojik, fiziksel, sosyal ve zihinsel faydalar sağlamak amacıyla zorunlu olan (örneğin yemek, uyumak, çalışmak vb.) durumlar dışında kalan serbest zamanlarının değerlendirildiği etkinliklerdir.
Toplumların kültürel ve ahlaki gelişimi üzerinde serbest zaman kullanma şekilleri etkilidir. Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrencilerin iş istihdamı turizm sektörü, sanayi sektörü, yerel yönetimler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Üniversiteler ve eğitim alanlarında olmaktadır.
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Günümüzde spor yapmış ve sporun sorunlarını yakından bilen, yetişmiş insanlara büyük ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Ülkemizin spor ile ilgili değişik birim ve kademelerinde yöneticilik eğitim ve öğretimi görmüş olanlar aşağıda belirtilen alanlarda hizmet verebileceklerdir.
• Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde,
• Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra örgütlerinde yönetici olarak,
• Amatör ve profesyonel spor kulüpleri idari yapısı içinde değişik düzeyde yönetici olarak,
• Ülkemiz turistik otel, motel ve işletmelerinde, serbest zamanı değerlendirme, spor organizasyonları düzenleme hizmetlerinin yürütülmesinde,
• Özel spor işletmelerinde “sağlıklı yaşam” adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyonu ve uygulamalarında,
• Yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak görev alabileceklerdir. YÖK’ün 15–01 96 tarih ve 55–1114 sayılı yazılarında 2547 sayılı kanun 2880 sayılı kanunla değişik 43/b maddesine göre mezunlarımız spor yöneticisi unvanını kullanabileceklerdir.
Başvuru Şartları ;
Aday Kabul Koşulları
1.  T.C. ya da K.K.T.C vatandaşı olmak,
2.  2011 yılında ÖSS’ye girmiş ve ham puan olarak;
a) Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümleri Özel Yetenek Sınavları’na girebilmek için 2011 YGS sınavının altı puan türünün herhangi birinden;Liselerin Spor alan/kol bölümlerinden mezun olanlardan ve milli sporculardan 2010 yılında ÖSS sınavına girmiş ve dört puan türünden (YGS-1, YGS-2, YGS-3,YGS-4,YGS-5,YGS-6) birinden barajı geçmiş olmak,
b)  Liselerin diğer bölümlerinden mezun olanlardan 2011 yılında YGS sınavına girmiş ve altı puan türünden (YGS-1, YGS-2, YGS-3,YGS-4,YGS-5,YGS-6) birinden barajı geçmiş olmak,
3.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 48. maddesindeki şartları taşımak ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, (Omurga bozuklukları, kamburluk, pelteklik, kekemelik, düz tabanlık vb. engellerinden biri veya bir kaçı bulunanlar başvuramazlar.) gereklidir.
4. Başvuru, adayın kendisi veya bir yakını tarafından yapılacaktır. 
ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
• Başvuru Formları (Kayıt sırasında verilecektir)
a) Aday bilgi formu
b) Sınava giriş kimlik kartı (onaylandıktan sonra adaya geri verilecek)
• 2011 ÖSS Sonuç belgesi (Aslı ve fotokopisi)
• Nüfus cüzdanı (Aslı ve fotokopisi)
• İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş başı açık ve sakalsız
olmalı.)
• Milli sporculardan Federasyon onaylı “Milli Sporcu Belgesi”.
• “Spor Yarışmalarına Girmesinde Sakınca yoktur” kaydı konulmuş, illerdeki
il hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu
• Ön kayıt sınav giderleri ücretini ödediğini belgeleyen banka dekontu
• Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak.(Diploma yalnızca asil kayıtlarda
istenmektedir. Ön Kayıt için diploma istenmemektedir.)